GEA

Зелени Претприемачи во Акција

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Kомисија.
Поддршката од Европската комисија за изработка на оваа публикација не значи одобрување на содржината, која ги одразува ставовите само на авторите, и Комисијата и Националната агенција не се одговорни за каква било употреба на информациите содржани во неа.

Курсеви

Билтени

Партнери

mk_MKMacedonian